صفحه اصلی

درباره ما

تماس با ما

RSS
 


۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۳:۰۹ ب.ظ
   از ﻓﺮدا ﺑﺮف ﻣﯽ آﯾﺪ، آﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ !

ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ، شنیده ها حاکیست ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ . در اﯾﻦ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ


 

ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ، شنیده ها حاکیست ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ . در اﯾﻦ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض کنیم :

۱-ﻓﺮدا ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎ ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ، ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮف دارﯾﻢ

۲- در دزﻓﻮل در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ از ﻓﺮدا رود دز ﭘﺮ از آب زﻻل ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آب دز و ﮐﺎرون را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪارﯾﻢ .

۳-ﺷﻮری آب ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

۴-ﮔﺮد و ﺧﺎک ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﺪارﯾﻢ ، ﻫﻮا از چند روز اینده ﺑﻬﺎری اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﻣﯽ وزد

۵-آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.

۶-ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻟﯽ می شوند.

۷-ازدواج ﻫﺎ آﺳﺎن ، ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﺳﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎزﻩ اﮔﺮ ﺳﮑﻪ ی زﯾﺎدی ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ارزان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ده تای ان به اندازه قیمت یک سکه فبل از توافق می شود.

۸-دﻻر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﺣﺴﯿﻦاوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪﻣﺮز۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

 

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺮﺗﺎن را درد ﻧﯿﺎورم. ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ و ﮐﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ…

 

و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ بی انصافیه اﮔﻪ ﻧﮕﯿﻢ دﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن درد ﻧﮑﻨﻪ ، واﻗﻌﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ، ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﻟﯿﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻢ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﻫﻢ دوﻟﺘﻬﺎی ﻗﺒﻞ.

 

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات۱۲ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ : ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎاﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺪرت و از ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ وﯾﮋﻩ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ۶ ﮐﺸﻮر اﺑﺮﻗﺪرت در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻧﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب ﺧﻮش اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ وﺟﻮد دارد . اﯾﺮان اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻗﺘﺪار را ﻧﺪاﺷﺖ اﺳﺘﮑﺒﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

(ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و اﻧﺼﺎرﺣﺰب اﻟﻠﻪ دزﻓﻮل تﯿﺮ۹۴)

lineنظرات کاربران:

1- گزینه های ستاره دار الزامی هستند.
2- ایمیل شما محرمانه خواهد بود.
نام *
ایمیل
سایتدر حال حاضر نظرسنجی نداریم

حمایت آمریکا از تغییر نظام سیاسی در ایران

آقای روحانی! هنوز هم ملاک جیب مردم است؟

جنایت‌هایی که آمریکا به‌خاطر آنها باید عذرخواهی کند

۱۰۰۰ روز برای «تقریبا هیچ» گذشت حالا مردم را سرگرم کنید!

اعتراف دولت روحانی پس از ۳ سال؛ احمدی‌نژادم آرزوست!

حاشیه های انتشار فیش حقوقی مدیران

آن روی سکه برجام را هم ببینیم

چرا جنجال علیه جمهوری اسلامی زیاد است؟

فروش اجباری آب سنگین

فاجعه‌ای که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند

اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره غارت ۲ میلیارد دلاری آمریکا

اوراق آمریکایی در «دولت اصلاحات» خریده شد

بالاخره سیف درباره نتایج برجام راست گفت یا دروغ!

توهین و تحقیر؛ آمریکایی‌ها چگونه از ظریف استقبال کردند؟

روحانی دهه هفتاد؛ روحانی دهه نود

ناتوانی دوباره دیپلماسی دولت یازدهم

چه شد که سیف به همه چیز اعتراف کرد؟

افزایش ۲۵۰ هزار تومانی یارانه در دولت یازدهم!

عده‌ای از معامله برد برد سخن می‌گویند، اما منظورشان باج دادن به آمریکاست

محسن رضایی :بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد

سخنگوی احمدی نژاد در خوزستان/ گردهمایی بزرگ اصولگرایان اهواز

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

دستمزد ۹۵ کارگران تعیین شد +جدول

بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ۲۰ اسفند واریز می‌شود

نتایج نهایی انتخابات مجلس در شهر تهران

بذرپاش: مجلس «وکیل‌الدوله» کشور را در شرایط رکود نگه می‌دارد

فرار از مطالبات معیشتی مردم؟

تهدید یک عضوکارگزاران به افشاگری‌علیه عارف

کوچک زاده به نمایندگی از ملت استعفاء داد

مصباحی‌مقدم: احتمال انتخاب روحانی در دوره بعد ضعیف است

با این خانواده تصادف کردید، منتظر پلیس نمانید! فرار کنید!

شریعتمداری: عصای موسی(ع) باطل‌السحر برجام!

توهین به معلمان ایرانی و عزتی که به پاسپورت ایرانی بازگشت!

تیمی از شورای امنیت برای بررسی حادثه صفی‌آباد دزفول عازم خوزستان می‌شود

کیهان: ۴۰ روز رِشتید تا پنبه کنید؟!

وزیر بهداشت: شاید انتقال برخی پیکرها ممکن نباشد

آقای روحانی! چرا در آینده!؟ همین امروز پاسخ انتقادات را بدهید

کیهان: قانون جنگل و بادکنک‌های رنگی!

روایتی نزدیک از اتفاقات خیابان ۲۰۴ منا

مگر قرار نبود یک ریال هم از بودجه ۹۴ به نتایج مذاکرات گره نخورد؟

ما معذرت می خواهیم…

مجری انتخابات ترکیب مجلس آینده را مشخص‌کرد!

معاون اول دولت روحانی در قوه قضاییه محاکمه خواهد شد

نتایج آزمون استخدام پیمانی استانداری خوزستان و فرمانداری ها اعلام شد+اسامی

ماجرای گریه مهدی هاشمی در اوین

رای‌گیری شورای امنیت برای تحریم‌های ایران

فرماندار حاضر در سخنرانی احمدی‌نژاد برکنار شد

از ﻓﺮدا ﺑﺮف ﻣﯽ آﯾﺪ، آﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ !

آیت‌الله صافی مبلغ فطریه را اعلام کرد

پايگاه اطلاع رسانی رهبر

پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان دزفول

پایگاه اطلاع رسانی دزفول نیوز

پایگاه خبری انصارحزب الله شهرستان دزفول

 
 
 

کليه حقوق محفوظ ميباشد . نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.
.Copyright ©2018 dezfulnews.com. All right reserved